Đếm vách thạch cao cho trần

Máy tính trực tuyến để tính toán số lượng tấm vách thạch cao cần thiết và các vật liệu liên quan để lắp đặt trần.

Vào khu vực trần nhà
m2
Nhập chu vi của trần nhà
m2
Tấm thạch cao (m2)
Hồ sơ chỉ đạo PN-28 (m)
Hồ sơ trần PP-60 (lm)
Tiện ích mở rộng cho cấu hình PP P-60 (chiếc.)
Đầu nối đơn cấp (chiếc.)
Đình chỉ cho hồ sơ PP (chiếc.)
Thanh treo (chiếc.)
Vít để kết nối hồ sơ (chiếc.)
Vít 30 mm (để buộc GKL) (chiếc.)
Băng cho đường nối (m)
Putty cho khớp (kg)
Neo gắn trần (chiếc.)
Tấm chắn bu lông mở rộng để buộc chặt hồ sơ PN (mảnh)
Máy tính tương tự
Thêm một bình luận

Sơn

Keo dán

Các công cụ